‘HOW CAN I TELL YOU WHO I AM’

 

 


 

 

 

Artistas:

Wu Tien Chang

Yao Jui Chung

Yu Cheng Ta

Chen Ching Yuan

 

Comisariado: Jau-lan Guo

 

Galería Adora Calvo, Salamanca